Wednesday, 14/04/2021 - 06:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

Đại hội Chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào ngày 28/5/2020 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển”Đại hội Chi bộ trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào ngày 28/5/2020 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển”

 

Đại hội Chi bộ trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào ngày 28/5/2020 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đã bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất:

I- Về đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng

1.1- Công tác chuyên môn

Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao; nhiệm vụ năm học, gắn với các cuộc vận động và các phong trào khác của ngành, của trường và địa phương phát động; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.

100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

1.2- Công tác quốc phòng, an ninh

- Hàng năm, nhà trường duy trì phối hợp với Công an phường Yên Thế, thống nhất phân công nhiệm vụ trong công tác phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an ninh trường học. Qua đó, tình hình an ninh học đường ngày càng được đảm bảo, tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm an toàn giao thông giảm dần theo từng năm.

- Công tác trực bảo vệ cơ quan luôn được quan tâm; đội tự vệ cơ quan được thành lập đúng qui định, chế độ chính sách cho đội tự vệ được đảm bảo; hàng năm tham gia huấn luyện đầy đủ; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc vào các ngày lễ, tết.

2- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Công tác chính trị tư tưởng được Chi ủy, Chi bộ quan tâm triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ, nhất là nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, viên chức luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Đảng viên trong Chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ thường xuyên chỉ đạo triển khai, quán triệt rộng rãi đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), đảng viên, quần chúng của Chi bộ đã nhận thức sâu sắc hơn và hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4- Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể

4.1- Lãnh đạo xây dựng cơ quan

Công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường được quan tâm. Công tác đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng hàng năm của CB-GV-NV được thực hiện đúng qui định.

Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của VC-NLĐ trong tham gia xây dựng đơn vị, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019, tập thể nhà trường được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”; nhà trường được đón nhận Cờ thi đua của tỉnh, của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

4.2- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chỉ đạo công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, thực hiện các phong trào và hoạt động thiết thực. Hàng năm kết nạp hội viên mới cho 100% học sinh lớp 10; kết nạp trên 75% thanh niên tiên tiến vào Đoàn.

Kết quả trong 5 năm liền Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh; góp phần to lớn vào thành tích chung của Chi bộ và nhà trường.

5- Công tác xây dựng tổ chức Đảng

Công tác xây dựng Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ luôn được quan tâm thực hiện, nhất là xây dựng mối đoàn kết thống nhất tập thể chi bộ và chính quyền nhà trường.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ tổ chức được 05 chuyên đề sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm liền Chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh”. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

II- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025

1- Mục tiêu tổng quát

Tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp tục, phấn đấu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường học “Xanh-sạch-đẹp, an toàn”, xây dựng thành công mô hình “Trường học hạnh phúc”; phấn đấu xây dựng đạt các chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

2- Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên được tiếp thu học tập nghị quyết của cấp trên.

- Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác phát triển đảng, trong nhiệm kì phấn đấu kết nạp được 10 quần chúng vào Đảng.

- Hằng năm có 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên đạt từ 100%.

- 100% cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học.

- Hằng năm phấn đấu đạt các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đạt 15%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%.

- Tỉ lệ huy động học sinh đến trường đạt từ 98% trở lên; tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học dưới mức 3%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trên 93%; tỷ lệ đỗ đại học 70%.

- Xếp loại Hạnh kiểm của học sinh Khá, Tốt đạt trên 95%, hạn chế tối đa hạnh kiểm yếu. Xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 38%.

- Học sinh giỏi cấp trường đạt 30 học sinh/năm; học sinh giỏi cấp tỉnh đạt ít nhất 10 giải/năm. Học sinh tốt nghiệp THTP trong nhiệm kỳ đạt trên 93%.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, tổ chức ngoại khoá cho học sinh ít nhất 02 cuộc/năm học; phấn đấu 100% đảng viên, giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào do ngành, địa phương phát động.

- Phấn đấu Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

III- Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và được cấp ủy cấp trên đánh giá và chỉ đạo, Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

IV- Đại hội Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVI tỉnh đảng bộ,  dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ TP Pleiku. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên dự Đại hội đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Thành ủy Pleiku.

V- Đại hội tiến hành quy trình bầu cử và thông qua kết quả bầu cử Chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025; bầu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Pleiku khóa XII.

VII- Đại hội giao Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào triển khai thực hiện.

Đại hội Chi bộ trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào ngày 28/5/2020 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đã bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất:

I- Về đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng

1.1- Công tác chuyên môn

Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao; nhiệm vụ năm học, gắn với các cuộc vận động và các phong trào khác của ngành, của trường và địa phương phát động; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.

100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

1.2- Công tác quốc phòng, an ninh

- Hàng năm, nhà trường duy trì phối hợp với Công an phường Yên Thế, thống nhất phân công nhiệm vụ trong công tác phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an ninh trường học. Qua đó, tình hình an ninh học đường ngày càng được đảm bảo, tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm an toàn giao thông giảm dần theo từng năm.

- Công tác trực bảo vệ cơ quan luôn được quan tâm; đội tự vệ cơ quan được thành lập đúng qui định, chế độ chính sách cho đội tự vệ được đảm bảo; hàng năm tham gia huấn luyện đầy đủ; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc vào các ngày lễ, tết.

2- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Công tác chính trị tư tưởng được Chi ủy, Chi bộ quan tâm triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ, nhất là nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, viên chức luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Đảng viên trong Chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ thường xuyên chỉ đạo triển khai, quán triệt rộng rãi đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), đảng viên, quần chúng của Chi bộ đã nhận thức sâu sắc hơn và hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4- Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể

4.1- Lãnh đạo xây dựng cơ quan

Công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường được quan tâm. Công tác đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng hàng năm của CB-GV-NV được thực hiện đúng qui định.

Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của VC-NLĐ trong tham gia xây dựng đơn vị, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019, tập thể nhà trường được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”; nhà trường được đón nhận Cờ thi đua của tỉnh, của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

4.2- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chỉ đạo công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, thực hiện các phong trào và hoạt động thiết thực. Hàng năm kết nạp hội viên mới cho 100% học sinh lớp 10; kết nạp trên 75% thanh niên tiên tiến vào Đoàn.

Kết quả trong 5 năm liền Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh; góp phần to lớn vào thành tích chung của Chi bộ và nhà trường.

5- Công tác xây dựng tổ chức Đảng

Công tác xây dựng Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ luôn được quan tâm thực hiện, nhất là xây dựng mối đoàn kết thống nhất tập thể chi bộ và chính quyền nhà trường.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ tổ chức được 05 chuyên đề sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm liền Chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh”. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

II- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025

1- Mục tiêu tổng quát

Tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp tục, phấn đấu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường học “Xanh-sạch-đẹp, an toàn”, xây dựng thành công mô hình “Trường học hạnh phúc”; phấn đấu xây dựng đạt các chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

2- Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên được tiếp thu học tập nghị quyết của cấp trên.

- Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác phát triển đảng, trong nhiệm kì phấn đấu kết nạp được 10 quần chúng vào Đảng.

- Hằng năm có 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên đạt từ 100%.

- 100% cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học.

- Hằng năm phấn đấu đạt các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đạt 15%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%.

- Tỉ lệ huy động học sinh đến trường đạt từ 98% trở lên; tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học dưới mức 3%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trên 93%; tỷ lệ đỗ đại học 70%.

- Xếp loại Hạnh kiểm của học sinh Khá, Tốt đạt trên 95%, hạn chế tối đa hạnh kiểm yếu. Xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 38%.

- Học sinh giỏi cấp trường đạt 30 học sinh/năm; học sinh giỏi cấp tỉnh đạt ít nhất 10 giải/năm. Học sinh tốt nghiệp THTP trong nhiệm kỳ đạt trên 93%.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, tổ chức ngoại khoá cho học sinh ít nhất 02 cuộc/năm học; phấn đấu 100% đảng viên, giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào do ngành, địa phương phát động.

- Phấn đấu Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

 

III- Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và được cấp ủy cấp trên đánh giá và chỉ đạo, Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

IV- Đại hội Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVI tỉnh đảng bộ,  dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ TP Pleiku. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên dự Đại hội đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Thành ủy Pleiku.

V- Đại hội tiến hành quy trình bầu cử và thông qua kết quả bầu cử Chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025; bầu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Pleiku khóa XII.

VII- Đại hội giao Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào triển khai thực hiện.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website